Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności MKS Partyzanta Radoszyce

MKS Partyzant Radoszyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MKS Partyzanta Radoszyce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Staciwa.
 • E-mail: partyzant@partyzantradoszyce.pl
 • Telefon: + 48 (41) 373 50 83

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komisja Rewizyjna MKS Partyzant Radoszyce
 • Adres: MKS Partyzant Radoszyce
  26-230 Radoszyce
  ul. Żeromskiego 28
 • E-mail: partyzant@partyzantradoszyce.pl
 • Telefon: + 48 41 373 50 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

adres do korespondencji

MKS Partyzant Radoszyce
26-230 Radoszyce
ul. Żeromskiego 28

Siedziba klubu MKS Partyzant Radoszyce mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony zachodniej. Pokój znajduje się na parterze budynku.  Na miejscu brak dostępnych pracowników znających język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu są miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

adres stadionu

26-230 Radoszyce
ul. Krakowska 103

Stadion umiejscowiony jest w południowej części miasta Radoszyce. Budynek w którym znajdują się szatnie, pomieszczenia dla sędziów oraz magazyny stoi w północnej części stadionu, trybuny zaś we wschodniej części. Wszystkie pomieszczania znajdują się na parterze budynku. Na miejscu brak dostępnych pracowników znających język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Budynek nie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu obiektu brak oznaczonych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych.